Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en het gebruiksgemak te vergroten. Als u onze website gebruikt, gaan wij er vanuit dat u hiermee akkoord gaat. Sluit

Algemene voorwaarden TheCompanyTree.nl


Artikel 1. Algemeen


1. De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) zijn van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon die een account heeft afgenomen (hierna te noemen Gebruiker) op de website www.TheCompanyTree.nl (hierna te noemen TheCompanyTree).

2. TheCompanyTree is een handelsnaam van Bright Account Interim Support B.V. (hierna te noemen Bright Account) onder welke naam zij online bedrijfsconcepten ontwikkelt en exploiteert.

3. Bright Account is gevestigd in Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34080923.

4. Met account wordt bedoeld de online omgeving welke aan Gebruiker op TheCompanyTree ter beschikking wordt gesteld om een bedrijfsprofiel aan te maken en beheren (hierna te noemen Account).

5. Met bedrijfsprofiel wordt bedoeld de online bedrijfspresentatie op TheCompanyTree met onder andere adresgegevens, contactgegevens, logo en fotoís (hierna te noemen Profiel).

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst


1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Bright Account (hierna te noemen Overeenkomst) komt tot stand op het moment dat TheCompanyTree aan Gebruiker heeft bevestigd dat er een Account is aangemaakt/gekoppeld, wat inhoudt dat Bright Account Gebruiker toestemming en gelegenheid geeft om op TheCompanyTree een Profiel aan te maken en beheren.

2. Het is Bright Account toegestaan, zonder opgaaf van redenen, Gebruiker te weigeren of verwijderen.

Artikel 3. Inloggegevens


1. Na registratie ontvangt Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord: de inloggegevens. Met deze gegevens kan Gebruiker haar Account benaderen.

2. Bright Account is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat Gebruiker die zich op TheCompanyTree aangemeld heeft ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Alles wat onder een gebruikersnaam gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid van Gebruiker.

3. Gebruiker dient via het contactformulier op TheCompanyTree Bright Account op de hoogte te stellen als Gebruiker vermoedt dat haar inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen. Bright Account zal in dergelijke gevallen doeltreffende maatregelen nemen.

Artikel 4. Account


1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst conform Artikel 2 zal Bright Account zo spoedig mogelijk het Account activeren. Na activering van het Account kan Gebruiker een Profiel aanmaken en beheren.

2. Bright Account heeft het recht het Account (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden.

Artikel 5. Gebruikersvoorwaarden


1. Gebruiker zal geen informatie publiceren of aanbieden die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

2. Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die zij publiceert of aanbiedt. Gebruiker vrijwaart Bright Account voor eventuele aanspraken van derden welke verband kunnen houden met de Overeenkomst.

3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbaar gepubliceerde informatie, is Bright Account gerechtigd hiervan aangifte te doen bij de bevoegde instanties. Bright Account kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker overhandigen en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Bright Account verzoeken in het kader van het onderzoek. Gebruiker vrijwaart Bright Account voor alle schade die hier (mogelijk) uit voortvloeit.

4. Gebruiker onthoudt zich ervan overige gebruikers van TheCompanyTree te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Bright Account. Het is Gebruiker verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Bright Account of overige gebruikers van TheCompanyTree hindert of schade toebrengt.

5. Gebruiker zal zich moeten houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 6. Intellectuele eigendom


1. Alle rechten van intellectuele eigendom berusten bij Bright Account. Gebruiker verkrijgt uitsluitend en alleen de gebruiksrechten die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst.

2. Gebruiker zal programmatuur, inhoud of andere materialen van Bright Account niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking dat buiten de strekking van de Overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Gebruiker zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Bright Account, onverminderd het recht van Bright Account om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beŽindigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid


1. Aansprakelijkheid van Bright Account voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en verlies van (bedrijfs)gegevens, is uitgesloten, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

2. Bright Account is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie Artikel 8).

Artikel 8. Overmacht


1. Bright Account heeft het recht om haar systemen, inclusief TheCompanyTree, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Bright Account is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke buitengebruikstelling.

Artikel 9. Duur en opzegging


1. De Overeenkomst conform Artikel 2 wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar kan op ieder moment door Bright Account of Gebruiker worden opgezegd. Opzegging door Gebruiker dient te geschieden via het contactformulier op TheCompanyTree. Na opzegging zal het Account van Gebruiker worden gedeactiveerd. Het Profiel blijft zichtbaar, tenzij Bright Account redenen heeft om hiervan af te zien.

2. Bij opzegging, beŽindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Bright Account gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en het Account van Gebruiker op te heffen. Bright Account is niet verplicht in dat geval Gebruiker een kopie van deze data te verschaffen. Bright Account is in geen geval aansprakelijk voor de schade die Gebruiker van het voorgaande ondervindt.

3. Bright Account behoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van het Account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de Overeenkomst te beŽindigen, in het geval Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van de Voorwaarden.

Artikel 10. Wijziging Voorwaarden


1. Bright Account behoudt zich het recht voor de Voorwaarden met betrekking tot TheCompanyTree aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

2. Bright Account adviseert Gebruiker van TheCompanyTree om regelmatig de Voorwaarden op deze pagina te bekijken.

3. Indien Gebruiker een wijziging in de Voorwaarden niet (meer) kan of wil accepteren, kan hij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen.

Artikel 11. Slotbepalingen


1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Voorwaarden gestalte wordt gegeven.